ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE, ZWROTY

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

DGG GROUP SP. Z O.O.
Arabska 20 c
93-481 Łódź
NIP: 7292744891
Tel. 795 839 673
kontakt@d10.pl

Poleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług.
Zwracany towar należy odesłać na adres nadawcy. Towar na czas wysyłki, należy opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Firma DGG GROUP Sp z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DGG GROUP Sp z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, telefonicznie i mailowo na adres:

DGG GROUP SP. Z O.O.
Arabska 20 c
93-481 Łódź
NIP: 7292744891
Tel. 795 839 673
kontakt@d10.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości .

DGG GROUP SP. Z O.O., zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Firma DGG GROUP SP. Z O.O. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu Sklepu – https://d10.pl/regulamin, należy kierować na adres kontakt@d10.pl

Firma DGG GROUP SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie uwzględniona.
DGG GROUP SP. Z O.O. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DGG GROUP SP. Z O.O. , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.